OBVESTILO O IMENOVANJU POOBLAŠČENE OSEBE ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV


Spoštovani, skladno s 7. točko 37. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1–88) vas obveščamo o kontaktnih podatkih imenovane pooblaščene osebe za varstvo podatkov:

  • Ime in priimek: doc. dr. Miha Dvojmoč, mag. javn. upr., dipl. var.
  • Naslov: Tbilisijska 96, 1000 Ljubljana
  • Elektronski naslov: miha.dvojmoc@infocenter.si
  • Telefonska številka: +386 31 692 524


Datum: 25.5.2018


S spoštovanjem,

Za TABOR UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE, upravljanje in vzdrževanje objektov, d.o.o.
mag. Miha Berlič
Direktor