Upravljanje

Upravnik opravlja vse storitve, ki so povezani z organizacijo in vzdrževanjem skupnih prostorov, gradbenih elementov in skupnih inštalacij.


Upravljanje v osnovi zajema štiri sklope del, ki so podrobneje opisani spodaj.

ORGANIZACIJSKO-ADMINISTRATIVNA OPRAVILA

 • Vzpostavitev, urejanje in vodenje evidence lastnikov ter najemnikov (poslovnih, stanovanjskih ter parkirnih prostorov).
 • Pomoč pri urejanju medsebojnih razmerij in dokumentov (npr. hišni red, garažni red).
 • Organiziranje in koordiniranje sestankov lastnikov nepremičnin.
 • Izvajanje in koordiniranje sprejetih odločitev lastnikov.
 • Ureditev zavarovanja za skupne dele stavbe, naprav in inštalacij.
 • Sklepanje pogodb v imenu etažnih lastnikov v okviru pooblastil za dobave energentov, materialov in opreme ter drugih vzdrževalnih in servisnih pogodb, potrebnih za normalno in ustrezno obratovanje stavbe.
 • Koordinacija vzpostavitve ustrezne požarne varnosti stavbe v skladu z veljavno požarno zakonodajo.
 • Izdelava in posredovanje letnih finančnih poročil.

TEHNIČNO STROKOVNA OPRAVILA

 • Pregled skupnih prostorov, skupnih gradbenih elementov in skupnih inštalacij ter zbiranje podatkov o potrebnih vzdrževalnih delih ali prenovi.
 • Izdelava načrta vzdrževalnih del.
 • Organiziranje izvedbe vzdrževanja obsega vse od izdelave načrta vzdrževalnih del, pridobivanja ponudb, usklajevanje obsega in načina del z lastniki, sklepanje pogodb za večja vzdrževalna dela, po predhodni pridobitvi ustreznih soglasij in dovoljenj za izvedbo vzdrževalnih del.
 • Organiziranje odprave (morebitnih) napak v času garancijske dobe za izvedeno posamezno večje vzdrževalno delo in prenovo.
 • Organizacija nujnih intervencijskih vzdrževalnih del.
 • Prijava in razreševanje škodnih primerov z zavarovalnico.

FINANČNO RAČUNOVODSKA IN KNJIGOVODSKA OPRAVILA

 • Obračun stroškov;
 • Sprejem, obdelava in plačevanje računov za stroške obratovanja stavbe zunanjim dobaviteljem in izvajalcem v skladu z zakonodajo.
 • Opominjanje dolžnikov, priprava podatkov in sodna izterjava.
 • Vodenje in obračun sredstev rezervnega sklada.
 • Vodenje knjigovodstva in finančnega poslovanja.
 • Opravljanje drugih knjigovodsko-računovodskih oz. administrativnih del, ki so potrebna za nemoteno in zakonito obratovanje stavbe.

PRAVNO PREMOŽENJSKA OPRAVILA

 • Zastopanje lastnikov v sodnih in upravnih zadevah v obsegu zakonskih pooblastil ali pooblastil danih v pogodbi med lastniki in upravnikom.
 • Vlaganje izvršilnih predlogov in tožb.
 • Osnovna pravna pomoč in svetovanje.
 • Vodenje evidenc pravnomočnosti sklepov sodišča in izvršljivosti odločb, vodenje evidenc izvršb in priprava poročil o rezultatih izterjave.

Vzdrževanje

NALOGE IN OPRAVILA VZDRŽEVALCA STAVBE:

 • redni pregledi in nadzor vseh skupnih delov, naprav in inštalacij stavbe (toplotna postaja, vodovna in elektro inštalacija, nadzor strojnih naprav, okolica objekta itd.);
 • manjša sprotna popravila (skupna vrata, zapirala, ključavnice, razsvetljava, sprotna manjša popravila vodovodne in elektro instalacije;
 • mesečni popis (vgrajenih) števcev električne energije, vode in ogrevanja;
 • nadzor požarno-varnostnih naprav;
 • zagotavljanje potrebnega dežurstva po delovniku (po 16. uri), med vikendi in prazniki;
 • organizacija oz. izvajanje čiščenja snega in posipavanja pohodnih površin v zimskem času;
 • neposredni nadzor in koordiniranje pri delih zunanjih pogodbenih izvajalcev;
 • organizacija ali neposredno urejanje okolice stavbe (zelenice, pohodnih poti);
 • ostala hišniška opravila, ki so po naravi dela potrebna za ustrezno obratovanje stavbe.

Čiščenje

ČIŠČENJE SKUPNIK PROSTOROV STANOVANJSKIH
IN POSLOVNIH STAVB

Vsakokratno mokro in suho čiščenje skupnih prostorov vključuje čiščenje vseh talnih površin, dvigal, ograje, vhodne avle, skrb za rastline v skupnih prostorih, nameščanje sanitarnega materiala v skupnih sanitarijah. Poleg navedenega seveda nudimo širši spekter opravil, katere so stvar posebnih dogovorov.

ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV

Poslovne stavbe po navadi v eni stavbi združujejo raznolika področja delovanja in storitev podjetij, zato se dostikrat izkaže potreba tudi po individualnih dogovorih znotraj stavbe.

V popolnosti skrbimo za čistočo in urejenost sanitarij, predmetov na skupnih hodnikih (brisanje luči, kljuk, vrat, praznjenje košev za smeti itd.)

Poleg osnovnih skupnih prostorov poslovnih stavb ponujamo tudi čiščenje individualnih pisarniških prostorov, sanitarij, steklenih površin, talnih oblog itd.